Norwegian sites:

Blå Kors

Blå Kors er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid.

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO)

RIO er en landsdekkende organisasjon som ble stiftet i 1996. Alle aktive medarbeidere i RIO er tidligere rusavhengige som på forskjellige måter har kommet ut av avhengigheten. I RIO organiserer vi kunnskapen vi får i møte med hjelpeapparatet som tidligere rusavhengige, og nå som brukerrepresentanter. Denne erfaringen er vår viktigste ressurs. I tillegg finnes det mye fagkompetanse i organisasjonen. RIO har representanter over hele Norge. Selv om vi enda ikke er til stede i hver eneste kommune hver eneste dag, så er vi aldri langt unna. Vårt tradisjonelle hovedfokus har vært det som skjer etter at man har blitt rusfri, hva som skal til for at man skal klare å bygge et såkalt normalt liv.

Leger Uten Grenser

Internasjonal nødhjelpsorganisasjon som rekrutterer helsepersonell til humanitære bistandsprosjekter. Dette er den norske seksjonens nettsider.

Norsk Folkehjelp

Humanitær hjelpeorganisasjon som driver solidaritetsarbeid i form av nødhjelp og langsiktige prosjekter i 33 land.

Kirkens Nødhjelp

Den felleskirkelige bistandsorganisasjonen driver katastrofehjelp, flyktningarbeid og arbeider for fred og menneskerettigheter. Gjennom nettbutikken gaversomforandrerverden.no kan du bidra til organisasjonens prosjekter.

Norges Røde Kors

Nasjonalforening av verdens største humanitære hjelpeorganisasjon. Røde Kors ønsker å forebygge og lindre menneskelig lidelse, både i norske lokalmiljøer og i internasjonale konflikter.

Redd Barna

Organisasjon som jobber for å bedre livssituasjonen for barn over hele verden. Årsmeldinger og diskusjonsforum m.m.

Unicef Norge

Organisasjonen har som oppgave å spre informasjon om, og samle inn penger til Unicef.

CARE

Organisasjonen driver utviklings- og nødhjelpsarbeid i over 70 land. CARE Norge driver med kvinnerettet bistand.

Changemaker

Norsk organisasjonen som består av over 4000 unge mellom 13 og 30 år som kjemper for rettferdighet og fred, er engasjert i miljøpolitikk og solidaritetsarbeid og dessuten bekjempelse av rasisme.

Flyktninghjelpen

Humanitær organisasjon som er engasjert i flyktningspørsmål og internasjonalt flyktningarbeid.

Lions

Humanitær verdensomspennende organisasjon for kvinner og menn.

Norsk Rotary Forum

Norsk Rotary Forum er en forening som skal fremme Rotary Internationals tjenestearbeid overfor yrkesliv og samfunnsliv.

Plan Norge

Bistandsorganisasjon med fadderordning. Med Plan kan man bli fadder til et fadderbarn gjennom en av de største internasjonale hjelpeorganisasjoner.

Right To Play

Utøverdrevet og internasjonal humanitær organisasjon som bruker lek og idrett som arena for utvikling av barn og unge i vanskeligstilte områder rundt om i verden.

SOS-barnebyer

Organisasjonens norske webside. Mer om SOS-barnebyer, hva det er, hvor de opererer og hvordan man kan bli fadder. Har også bygget en interaktiv barneby som gir et innblikk i hvordan livet i barnebyene arter seg.

Mulhandel

Tilbyr informasjon og tjenester for økt handel med verdens minst utviklede land.

Stiftelsen Anettes Gatebarnfond

Humanitær hjelpeorganisasjon med det primære formålet å hjelpe gatebarn og fattige barn i Brasil til en trygg tilværelse.

Bistandsnemnda

Paraplyorganisasjon som på vegne av medlemmene inngår og forvalter samarbeidsavtale med Norad. De skal også være et bistandsfaglig ressurssenter for medlemmene og bidra til samspill innen kompetansebygging, informasjon/lobbyarbeid, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Norad

Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad) er underlagt Utenriksdepartementet, og skal ved siden av å forvalte Norges bistandsmidler, blant annet bistå regjeringen med faglige råd i samband med bekjemping av fattigdom og arbeidet med FNs Tusenårsmål.

Norfund

Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland. Sidene er engelskspråklige.

Veiledningskontoret for næringsutvikling i sør

Samarbeid mellom Norfund og Norad om å gi oversikt over eksisterende støtteordninger som igjen skal gi enklere tilgang til informasjon og veiledning om økonomisk støtte og finansiering av virksomheter i fattige land.

Afghanistankomiteen i Norge

Har siden 1983 formidlet nødhjelp og bistand til befolkningen i Afghanistan.

AfrikasBarn - det nytter å hjelpe

Afrikasbarn er en frivillig organisasjon som arbeider for at barn og unge skal få dekket de grunnleggende behov for mat, klær, skolegang og medisinsk hjelp.

Anders Jahres Humanitære Stiftelse

Stiftelsen har som formål å støtte tiltak av humanitær, kulturell og sosial art i Norge, med særlig vekt på virksomheter i Sandefjord og Vestfold fylke.

Arc-aid

Humantær organisasjon uten politiske bindinger som arbeider med lokal utvilkling og nord/sør-problematikk.

Atlas-alliansen

Sammenslutningen arbeider for økt bistand til mennesker med funksjonshemninger i de fattige delene av verden.

Barn fra Ukraina

Barn fra Ukraina er en felleskirkelig hjelpeorganisasjon som har sitt hoved-formål å hjelpe ofrene etter Tsjernobylkatastrofen i Ukraina.

Beates Hjem

Humanitær bistandsorganisasjon som jobber på øygruppene Nicobar og Andeman i Indiahavet.

Bistandsaktuelt

Fagblad om bistands- og utviklingsspørsmål. Utgis av Norad.

Blifadder.no

Misjonsalliansens fjernadopsjonsprosjekt. Fjernadopsjon er en konkret og personlig måte å hjelpe vanskeligstilte barn i den tredje verden på.

Boliviafamilien Norge

Som medlem i Boliviafamilien kan du hjelpe et bestemt barn med mat, klær, husly og utdannelse.

Braincare Ethiopia

Kristen stiftelse med formål om å bygge opp nevrokirurgisk kompetanse - og behandlingstilbud i Etiopia.

Caritas Norge

Caritas Norge er Den Katolske kirkes bistandsorganisasjon.

CHANGEweNEED.no

Veldedig initiativ fra privatperson som er inspirert av Barack Obama.

Child Africa

En norsk barnehjelp-organisasjon som i over femten år har viet sitt arbeid til å hjelpe vanskeligstilte barn i Øst-Afrika.

Children At Risk Foundation

Organisasjon som arbeider for at gatebarn i Brasil skal få muligheten til å leve et liv i fredelige og trygge omgivelser.

Christian Relief Network

Kristen nødhjelpsorganisasjon, løst tilknyttet Oslo Kristne Senter.

Comparative Research Programme on Poverty

CROP er et verdensomspennende nettverk av forskere og eksperter på fattigdom. Engelskspråklige sider.

Den norske Burmakomité

Formidler og følger opp en betydelig del av den norske støtten til arbeidet for demokrati i Burma.

Denbeste.no

Har samlet linker til ulike hjelpeorganisasjoner.

Direkte Hjelp.no

Tverrfaglig, politisk, etnisk og religiøst uavhengig organisasjon som arbeider med anskaffelse av humanitært utstyr og økonomiske midler for å bedre kunnskap, helse og livsvilkår for vanskeligstilte i inn- og utland.

Fadderbarnas Framtid

Dette er en norsk humanitær stiftelse som arbeider for fattige barn i India.

Fair

Samler inn brukt datautstyr i Norge og organiserer utplasserings- og opplærings-prosjekter i land som Eritrea, Guatemala, Tanzania, SriLanka, Georgia, Romania og fler.

Fellesrådet for Afrika

En solidaritetsorganisasjon for hele Afrika som arbeider mot apartheid i et større perspektiv. På disse sidene vil du finne bakgrunnsinformasjon om Fellesrådets bistand, publikasjoner og styre.

Flyktningestiftelsen

Organisasjonen ble stiftet i 2001, og har som formål om å være en bidragsyter til arbeid med flyktninger, innvandrere og asylsøkere i Norge. I tillegg drifter organisasjonen Nordbybråten transittmottak og Skedsmo mottak.

Forut

Gjennom utviklingssamarbeid, holdningsskapende virksomhet og politisk bevistgjøring ønsker de å medvirke til sosial mobilisering av fattige og undertrykte.

Friends Fair Trade

Butikk og nettbutikk der overskuddet kanaliseres til utviklingsprosjekter. Den humanitære stiftelsen «Friends Foundation» står bak bedriften.

Friends of God's Golden Acre

Privat organisasjon som hjelper foreldreløse og AIDS-rammede barn i Sør-Afrika.

Friends of Sutukoba

Vennskapsforening mellom Risør og Gambia.

Hand 2 Hand

En bistandsorganisasjon som, bokstavelig talt, legger vekt på å gi en håndsrekning.

Hei verden

Bistands- og informasjonsorganisasjon som samarbeider med skoler i Norge for å støtte barn og unge i andre land.

Hjelp Et Barn

Den kristne hjelpeorganisasjonen har som målsetning om å bekjempe fattigdom og bringe evangeliet ut til verdens fattige. Dette inkluderer blant annet formidling av fadderbarn fra Filippinene og Uganda.

Hjelp Jødene Hjem

Hensikten er å samle støtte fra nordmenn som ønsker å hjelpe jøder.

Indiansk Støtteforening

Hjelpeorganisasjon som arbeider for å bedre indianernes levevilkår ved å bl.a. samle inn penger til trengende indianere i Nord-Amerika.

Internasjonal Dugnad

Her kan man søke på prosjekt, man kan reise på dugnad i inn- og utland m.m.

International Cultural Youth Exchange (ICYE)

Organisasjon som driver med ungdomsutveksling til Latin-Amerika, Asia og Afrika. Hovedkontor i Berlin.

KFUK-KFUM Global

Selvstendig, kristen, økumenisk og humanitær organisasjon som ivaretar internasjonale programmer og partnersamarbeid i et diakonalt arbeid i Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM Speidere.

Kiwanis International- Norden

På denne siden finner du pekere til informasjon om Kiwanis International- District Norden.

Latvias Barnefond - Norge

Organiserer fadderordninger for barn i vanskeligstilte familier.

Mercy Ships

Internasjonal misjonsorganisasjon som reiser rundt med store, flotte båter og hjelper folk. Målet er å bidra til samfunnsmessige forandringer ved å følge Kristi eksempel.

Mission Aviation Fellowship

Dette er en tverrkirkelig, internasjonal organisasjon med formål å yte transporttjenester med fly og andre støttetjenester til ulike misjonsorganisasjoner og bistandsorganisasjoner fra alle land.

Norsk Bangladesh Fadderforening

Arbeider i et av verdens fattigste og tettest befolkede land.

Norsk Nødhjelp

Hjelp til gatebarn over store deler av verden.

Nytt Håp - for barn i nød

Dette prosjektet er en del av arbeidet til Filadelfiamenigheten i Hamar. På nettstedet kan du lese om det arbeidet som gjøres, og har blitt gjort blant gatebarna i Mosambik.

Næringsutvikling i Sør

En non-profit organisasjon som finansierer mikroprosjekter i land i Sør.

Open Heart

Stiftelsen med kristen profil ledes av Hallvard Hasseløy. Driver hjelpearbeid i Øst-Europa.

Piloter Uten Grenser / Pilots Across Borders

Organisasjonen har som målseting om å få nødhjelp og personell (leger, hjelpearbeidere osv.) raskest mulig fram til ofrene i katastrofeområder.

Prosjekt Kaliningrad

Prosjekt Kaliningrad er en privat stiftelse, hvis formål er å hjelpe institusjonerte barn i Kaliningradsområdet, Russland.

Prosjekt Klimovichi Halden

Aktive med hjelpearbeid til den stråleskadde og fattige byen Klimovichi og dens befolkning.

RORG- Samarbeidet

Samarbeid mellom norske, frivillige organisasjoner. Driver opplysningsarbeid om nord/sør- og bistandspørsmål. Mottar støtte fra NORAD.

Sabona

Startet som et enmannsforetak og har blitt en stiftelse med ett styre i Norge samt ett styre i Zimbabwe.

Serbia

Oppfordrer til å hjelpe Serbia.

Shirley Bottolfsen

Nettstedet er sentrert rundt Shirley Bottolfsen som jobber for å samle inn inn midler til fattige og trengende.

Solidaritetsarbeid

Det Røde Surfebrettet- her finner du pekere til organisasjoner som driver solidaritetsarbeid.

Solidaritetshuset

Siden har samlet pekere til ulike solidaritetsorganisasjoner som holder til i et hus i Oslo. Med muligheter for søk i databasen.

Spire

Utviklingsfondets ungdomsgruppe jobber med miljø og utviklingsspørsmål gjennom informasjons- og aksjonsvirksomhet.

Star of Hope

Verdensomspennende bistandsorganisasjon som bygger på kristne grunnverdier.

Stiftelsen Casa Emanuel

Dannet av Inger B. harrington som solgte alt hun eide for å flytte til Brasil for å hjelpe gatebarn. Gi din støtte på denne siden.

Stiftelsen YME

Oppfordrer skoler til å ta i et tak for å hjelpe mennesker i verden.

Stiftelsens Filantropia

Humanitær stiftelse som arbeider for å øke menneskers livskvalitet gjennom engasjement i prosjekter over hele verden.

Strømmestiftelsen

Bistandsarbeid basert på kristne grunnverdier, med blant annet fadderordning og utviklingsarbeid.

Trygt Ly

Kristen stiftelse som ønsker å å hjelpe mennesker i vanskelige livssituasjoner. Har fokus på Polen og bistand til rusmisbrukere og hjemløse.

Tumaini

Uavhengig organisasjon som skal yte konkret hjelp til bedre livskvalitet for barn, ungdommer, enker og barneledende familier.

Utdanningshjelpen

Tar utgangspunkt i at utdanning er nøkkelen til livet. Organisasjonen formidler utdanningsstøtte til barn og unge ute i verden.

Utviklingsfondet

Organisasjonen stiller seg store mål. Ønsker å forandre verden og samtidig støtte enkeltmennesker. Her finner du informasjon om prosjektene.

Venner av Uganda

Har siden 1994 drevet landsbyutviklingsprosjekter.

Vennskap Nord/Sør

Nettverksorganisasjon og forum for idé- og erfaringsutveksling innen vennskapssamarbeid.

Vilje

En politisk og religiøst uavhengig organisasjon som driver et langsiktig ressursprosjekt.

Den Norske Legeforening

På hjemmesiden til organisasjonen for norske leger finner du Tidsskrift for Den norske legeforening, informasjon om foreningen, medisinsk fagstoff og debatter og nyttige pekere.

Fritt Helsevalg

Medlemsorganisasjon for forbrukere og andre som er interessert i helse og helsefrihet. På nettsidene finner du nyheter, pekere til bøker og alternative behandlingsformer m.m.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

FFO er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke.

Kreftforeningen

Foreningens hjemmesider har utdypende informasjon om de ulike aspektene av sykdommen. Nyttige pekere, nyheter og artikler.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Informasjon om lokallag, LHL-gruppen (spesialsykehus, opptreningssentre, hjerte- og lungesentre etc.), generell informasjon om sykdom, nyheter og artikler.

Landsforeningen for private sykehus (PRISY)

Foreningen består av private sykehus i Norge med sykehuskonsesjon.

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon som arbeider for å bedre folkehelsen gjennom forskning, opplysning og praktiske tiltak.

Norges Diabetesforbund

På forbundets sider finner man informasjon om sykdommen, lokallag, artikler, diskusjonsgrupper m.m.

Norges Handikapforbund

NHF er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for full likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelse. Hjemmesiden har meninger, annen informasjon og pekere videre.

World Health Organization (WHO) (ch)

Omfattende og oppdatert side, med mulighet for å søke i et alfabetisk register over ulike tema innen helse, lese nyheter fra hele verden m.m. Teksten er utlagt både i engelsk, fransk og spansk.

Apotekforeningen

Bransjeorganisasjon for apotekene i Norge. Her kan man lese nyheter, få informasjon om legemiddelbruk, se på stillingsannonser innen apotekbransjen og finne nyttige pekere.

Det Norske Healerforbundet (DNH)

Informasjon om forbundet og behandlingsformen.

Dykkerkontakten

«Stiftelsen Kontakttelefonen for pionerdykkere» driver tjenesten og har som formål å etablere og drifte en kontakttelefon for tidligere nordsjødykkere.

Foreningen for el-overfølsomme

Foreningen Felo gir informasjon og råd til el-overfølsomme, i hvordan man får redusert elektromagnetisk stråling i hjem, på arbeidsplass etc.

Foreningen Tiltak Kreft- og Hjertesyke Barn

Uavhengig forening som ved hjelp av innsamlede midler ønsker gi kreft- og hjertesyke barn opplevelser friske barn tar for gitt. Som besøk i Dyreparken, fotballkamper, konserter, turer og annet.

Forum for Databehandling i Helsesektoren

FDH er en uavhengig organisasjon som inviterer alle interesserte til å delta aktivt i utviklingen av en helsetjeneste som bruker informasjonsteknologi til pasientenes beste.

GRUK

Stiftelsen GRUK har som formål å utvikle og innføre metoder for kvalitetsforbedring i helsevesenet.

Helse og Rehabilitering

Stiftelsen for norske helse- og rehabiliteringsorganisasjoner. Består av ca 20 norske frivillige helseorganisasjoner og funksjonshemmedes organisasjoner. Stiftelsen forvalter overskuddet fra TV-spillet EXTRA.

Hest og Helse

Frivillig landsdekkende organisasjon for private og bedrifter. Har som formål å fremme bruk av hest i helsesammenheng og i arbeidet med å bedre fysisk, psykisk og sosial helse. Er søkerorganisasjon til «Helse og Rehabilitering».

Kost- og ernæringsforbundet

Kost- og ernæringsforbundet organiserer alle som arbeider med matomsorg, herunder: Kostøkonomer, kjøkkensjefer, ass. kjøkkensjefer, dietetikere, institusjonskokker, kokker, kjøkkenassistenter, lærlinger, studenter og matverter.

Kvalitetsutvalg for primærmedisin

Arbeider for høy faglig kvalitet i norsk allmennpraksis.

Legemiddelindustriforeningen

Her finnes Felleskatalogen, Medisinhåndboken, legemiddelstatistikk, oversikt over legemiddelfirmaer i Norge, internasjonale nyheter og artikler om legemiddelpolitikk. LMI er en bransjeforening for legemiddelindustrien, som arbeider for anerkjennelse av legemidlers verdi for livskvalitet, helse og velferd.

Leppe-/ganespalte foreningen

Informasjon og brosjyrer.

Leverandørforeningen for helsesektoren

Bransjeorganisasjon for leverandører av medisinsk-teknisk utstyr, ortopedisk utstyr, hørselsutstyr, tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede m.m.

Lusfri Norge

Formålet for organisasjonen er å bekjempe epidemier av hodelus i Norge. På nettstedet finner du nyttig informasjon til kampen mot lus.

Med O For Forskningsvenner

Frivillig, humanitær organisasjon som samler inn penger til medisinsk forskning i Norge.

Medisinsk teknisk forening

MTF er en faglig ideell forening som skal representere de medisinsk teknologiske fagområdene og miljøene i Norge.

Norges Blindeforbund

NBF er svaksynte og blindes interesse- og serviceorganisasjon i Norge. Overordnet mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte. Nettsiden har informasjon og pekere.

Norges Migreneforbund

Norges Migreneforbund er en landsomfattende interesse-organisasjon av migrenepasienter, pasienter med andre typer hodepine, samt deres pårørende.

Norilco

Norilco er en frivillig organisasjon for stomi- og reservoaropererte i Norge og er en del av Kreftforeningen.

Norsk atferdsanalytisk forening

Foreningen ble stiftet i 1973. Blant medlemmene finner man en rekke yrkesgrupper; men hovedsakelig psykologer og vernepleiere som arbeider med mennesker med psykisk utviklingshemming og/eller autisme.

Norsk Epilepsiforbund (NEF)

NEF er en interesseorganisasjon for mennesker med epilepsi og deres pårørende. Her finner du informasjon om lidelsen, diverse pekere samt adresser til lokallagene.

Norsk Ergonomiforening (NEF)

Ønsker å fremme bruk av ergonomiske prinsipper og stimulere interessen for ergonomi, som er samspillet mellom menneske og arbeidsmiljø.

Norsk Farmaceutisk Selskap

Selskapet skal fremme utviklingen innen norsk farmasi, så vel vitenskapelig som praktisk, og fremme samholdet mellom den farmasøytiske etatens samtlige medlemmer.

Norsk forening for folkehelse

Foreningens formål er å arbeide for å øke forståelsen og interessen for forskning, undervisning og formidling om forebyggende og helsefremmende arbeid knyttet til blant annet samfunnsmedisin, sosialmedisin og folkehelsearbeid.

Norsk forening for pasienter med urologiske sykdommer

Formidler opplysninger om urologiske sykdommer, deres behandling og pleie, forskning m.m.

Norsk forening mot støy

Målet er å bidra til å redusere og forebygge støybelastning og støyplager i Norge, for derved å sikre en bedre livskvalitet. Nettstedet har informasjon, veiledning og pekere videre.

Norsk Hemokromatoseforbund

Primær hemokromatose er en arvelig tilstand som skyldes økt opptak av jern fra tarmen.Her finner du informasjon om sykdommen og pekere til flere ressurser.

Norsk interessefaggruppe for sårheling (NIFS)

Ideell organisasjon for helsearbeidere som er opptatt av eller arbeider med kroniske sår eller sårproblematikk.

Norsk Intravenøs Forening

NIFO er en forening for barn og voksne som er avhengige av intravenøs ernæring eller medisinering.

Norsk Lymfødemforening

Lymfødem er en kronisk sykdom som gir hevelse (væskeansamling) i armer og ben. Andre deler av kroppen kan også rammes. Foreningen driver rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle med lymfødem og deres familier.

Norsk Pasientforening

Uavhengig organisasjon som arbeider for pasienters rettigheter. Er uavhengig av alle interesseorganisasjoner og politiske grupperinger.

Norsk Revmatikerforbund

Landsomfattende interesseorganisasjon for alle grupper revmatikere. Nettsiden har informasjon om ulike former for revmatisk sykdom, oversikt over fylkes- og lokallag m.m.

Norsk Sarkoidose Forening

Frittstående forening til støtte for sarkoidose-rammede. Sykdommen arter seg som en slags betennelse, som kan ramme lunger, øyne, hud, lymfeknuter og andre organer, mest hos yngre voksne.

Norsk TinnitusForbund

Nettsiden til Norsk TinnitusForbund. Forbundet ønsker å samle alle som er rammet av tinnitus; både direkte og indirekte.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

NNH er en organisasjon for norske naturterapeuter. Hjemmesiden har nyttige fakta om ulike behandlingsmetoder, og oversikt over terapeuter.

Oktoberrosa.com

Nettside for hobbyglade jenter som ønsker å støtte Rosa Sløyfe-aksjonen. Prosjektet går ut på å donere et hjemmelaget bidrag, som blir lagt ut felles på qxl. Pengene går direkte til Kreftforeningen og Foreningen for brystkreftopererte.

Overvektsforeningen

Landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med overvekt, deres pårørende og andre interesserte.

PROFO Asker & Bærum

Selvstendig pasientforening for prostatakreft som har medlemmer fordelt i 24 lokallag.

Storfoten

Storfoten er en interesseorganisasjon for personer med store føtter. Nettstedet gir råd og veiledning til deg som har store føtter - og problemer med å få tak i sko.

Ultraunik

Forening for mennesker med svært sjeldne kromosomavvik. Siden gir bl.a. råd om rettigheter og tips til problemløsninger.

Ungdomsgruppen i Kreftforeningen

Gruppen ble stiftet i 1983 og er en landsdekkende interesseorganisasjon for kreftsyk ungdom i alderen 15-35 år.